ВАША БИЗНИС КАНЦЕЛАРИЈА

Постапката за внес на податоците на АТА Карнетот е формиран во четири чекори:

1. Најпрвин треба да го внесете Вашето барање за АТА карнетот. Потоа кликнувате на Запиши и продолжи со внес на другите податоци.

2. Во следниот чекор се внесуваат податоци за самиот АТА Карнет, податоци за главниот зелен лист.

3. На последната трета страница, ги внесувате податоците за Генералната листа. При внесувањето на податоците од генералната листа, кликнувате на копчето за внес на следен запис од генералната листа, се додека не ги внесете сите податоци.

4. На крајот, кликнувате на копчето „Испраќање на податоците до вработените во Ваша Бизнис Канцеларија“

НАПОМЕНА: Времето потребно за обработка и проверка на податоците изнесува 24 часа.